BEZPIECZEŃSTWO

Korzystanie z usług Kancelarii oznacza dla Klientów bezpieczeństwo zarówno w zakresie ochrony informacji jak i na płaszczyźnie finansowej.

Ochronę informacji uzyskanych od Klientów zapewnia art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.U. z 2002r. Nr 123, poz. 1059 z z zm.) zgodnie z którym radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej obowiązuje nie tylko w stosunku do osób trzecich ale również przed organami władzy państwowej. Niezależnie od powyższego Kancelaria wykorzystuje nowoczesne i zaawansowane technologie mające zapewnić bezpieczeństwo danych uzyskanych od Klientów w związku ze świadczoną pomocą prawną. Dodatkowo przepisy Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (art. 20-22) zawierają szczegółowe procedury dotyczące zachowania radcy prawnego w przypadku możliwości wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy dwoma lub większą liczbą Klientów Kancelarii co wyklucza możliwość wykorzystania informacji pozyskanych od któregokolwiek Klienta ze szkodą dla niego.

Ochronę majątkową Klientów zapewnia art. 227 ustawy o radcach prawnych, zgodnie z którym radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej. Jednocześnie profesjonalizm świadczonych usług gwarantuje art. 27 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, który zakazuje radcy prawnemu prowadzenia sprawy o ile nie posiada on specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia odpowiedniego do prowadzenia danej sprawy.